Salgsbetingelser

Vores salgsbetingelser

1. Veksler

Køberen er såfremt sælgeren ønsker det, forpligtet til at acceptere veksler for restkøbesummen. Vekselomkostninger betales af sælgeren.

​2. Betalingsvilkår

Af beløb, som køberen betaler i henhold til nærværende kontrakt, har sælgeren eller en senere erhverver af kontrakten ret til forlods at dække:

  • Renter og omkostninger, der påhviler køberen
  • Forsikringspræmier jfr. Punkt 5
  • Reservedele og reparationsomkostninger.

Et afdrags anvendelse på denne måde betyder ikke misligholdelse fra købers side, såfremt det herefter manglende afdrag berigtiges senest 30 dage efter påkrav.

​3. Ejendomsforbehold

Sælger har ejendomsforbehold i det købte, indtil dette er fuldt betalt.

​4. Sikkerhedsstillelse

Køber er på sælgers forlangendeforpligtet til at stille betryggende sikkerhed i form af pant eller bankgaranti indtil det købte er betalt. Ved misligeholdelse af nærværende kontrakt, er sælgeren berettiget til efter 14 dages forudgående varsel ved anbefalet brev, at realisere pantesikkerheden bedst muligt.

​5. Købers forpligtelser

Fra leveringstidsunktet til ejendomsretten er overgået til køberen, har denne følgende forpligtelser:

  • Køberen er pligtig til at holde det købte brand- og tyveriforsikret for den fulde værdi, normalt købesummen, og skal på anfordring dokumentere overholdelsen heraf gennem forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af sælgerens tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparationer af det købte.
  • Køberen skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give sælgerfirmaet adgang til at bese det købte.
  • Køberen er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte i strid med sælgeres rettigheder. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er køberen forpligtet til at tegne de i den anledning nødvendige udvidede forsikringer jfr. I øvrigt punkt a.
  • Køberen må ikke uden forud indhentet skriftligt samtykke fra sælgerfirmaet overlade det solgte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.
  • Køberen skal omgående give meddelelse ved flytning, eller det købte varigt flyttes til anden adresse end den i nærværende kontrakt anførte.

​6. Misligholdelse

Såfremt køber ikke betaler afdrag og renter i henhold til de i kontrakten fastsatte frister eller i øvrigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, eller der foretages arrest, udlæg, udpantning, konfiskation eller beslaglæggelse hos køberen, eller denne standser sine betalinger, søger akkord eller hans bo tages under konkursbehandling, eller hvis køberen er et aktieselskab, og dette likvideres å grund af insolvens, er hele købesummen forfalden til omgående betaling. Sælgeren eller transporthaver kan da vælge mellem at tage det købte tilbage i overensstemmelse med de i kreditkøbsloven foreskrevne regler eller straks forlange hele restkøbesummen i henhold til kontrakten betalt. Alle omkostninger, der på løber i forbindelse med misligholdelse, betales af køber.

​7. Leveringstid

Køber kan tidligst hæve handelen 10 dage efter den aftalte leveringstid. Ved levering forstås efter denne kontrakt en fysisk overgivelse af det solgte før montering. Ved levering overgår risikoen for det købte til køber. Der tages forbehold om force majeure, hvorved forstås, at leveringstiden må anses for udelukket ved omstændigheder af en sådan art, at sælgeren ikke ved købets afslutning burde have taget dem i betragtning. Sådanne omstændigheder kan f.eks. være ildebrand, importbegrænsninger, fabrikationsvanskeligheder eller transport problemer. Det samme gælder ved strejke o lockout, der medføre forsinkelse af levering. For forsinkelser foranlediget af ovennævnte forhold ydes ingen erstatning.

​8. Prisændringer

Prisen er aftalt kunder forudsætning af , at der ikke inden leveringen sker ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, todafgifter eller lignende. Medfører de omtalte ændringer mellem kontraktens underskrift og leveringens påbegyndelse en prisstigning på mere end 7 % af den aftalte kontraktpris, er køberen frit stillet. Prisstigninger på under 7 %, forårsaget af de nævnte ændringer, bæres alene af køber.

​9. Ibyttetagne maskiner

Køberen er pligtig at oplyse, såfremt de af ham leverede maskiner, ham bekendt har skjulte fejl, herunder for køleanlægs vedkommende utætheder kølemiddel m.v.

​10. Montering

Sælger bærer ikke ansvar for el-, bygnings- og VVS-arbejde.

​11. Reklamation

Alle reklamationer må ske snarest muligt, og skal ske skriftligt til sælgeren. Køberen kan ikke hæve kontrakten, såfremt sælgeren tilbyder at afhjælpe manglen eller foretager omlevering. Afhjælpning eller omlevering skal ske inden en efter begge parters forhold rimelig frist, så vidt muligt inden 8 arbejdsdage efter reklamationens fremkomst. Dog har sælgeren altid ret til at foretage afhjælpning eller omlevering, såfremt denne kan ske inden den kontraktmæssige leveringsfrist.

​12. Service- og reklamationsbestemelser

A. Nye maskiner​

Såfremt intet andet er aftalt, har køberen nedennævnte rettigheder i 12 måneder fra monteringsdagen. Sælgeren fortager indenfor fristen ombytning af dele, der er defekte på grund af material-, monterings- eller fabrikatonsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at køberen ikke har fulgt sælgerens instruktion, eller at der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af sælgeren anviste, eller at reparation er udført af andre end de af sælgeren godkendte værksteder. Ombytning på grund af slid og af gummidele finder ikke sted. Udgifterne til materialer og arbejdsløn ved undersøgelse for fejl og ved demontering af defekte dele samt ved montering af ombyttede dele afholdes af sælgeren. Såfremt sælgeren skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til hans fabrik eller værksted, betaler han alle transportudgifter ved indsendelse og returnering. Sælgeren er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostninger i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af brugeren. Hvis køberen efter maskinens levering har påmonteret ekstra udstyr – som forårsager ekstraudgifter ved reparationsarbejde – er sådanne udgifter sælgeren udvedkommende.

B. Brugte maskiner

Såfremt kontrakten ikke er påført særlige aftaler om garanti eller service, yver sælgeren hverken garanti eller service på brugte maskiner.

​13. Prouktansvar

Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af sælgeren eller af sælgers folk. Sælgeren hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælgerens ansvar for skader på ting kan ikke overstige kr. 5000000,00. Sælgeren hæfter kun for tingskader i 1 år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I det omfang, sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare – herunder videre salg – er køberen pligtig at skadesløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler erstatningskrav imod sælgeren i anledning af de solgte varer.

​14. Aftalens grundlag

Aftaler, der ikke er påført denne købe- kontrakt, er ugyldige.

​Køberen skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning leverandøren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som leverandøren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen.

​Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Leverancen efter overtagelsen:

  • På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens Leverancen er i køberens besiddelse
  • På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af Leverancen forårsager.​

I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

​Leverandør og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Leverancen.

​AgriTeknik ApS

Kontakt os i dag

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(+45) 75 38 21 04
post@agriteknik.dk